Архива на Новости

 

Телефони за закажување на увид во тестот за подносителите на приговор

Македонски, Албански и Турски јазик литература  076 490 310
Биологија, Физика, Хемија и Математика  076 346 317
Англиски, Германски, Француски и Руски јазик  076 346 318
Естетика, Филозофија, Бизнис и Историја  076 346 319

»»

ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ

Временска рамка на наредни активности од државна матура »»

Увидот во резултатите по електронски пат

Увидот во резултатите по електронски пат е овозможен во делот РЕЗУЛТАТИ. »»

Конкурс за оценувачи

Во делот Државна матура -> Конкурс и пријава за оценувачи е поставен Јавниот конкурс за избор на надворешни соработници за оценувачи на тестови од екстерните испити од државната матура за учебната 2013/14 година. »»

Рокови за полагање на државна матура во јунски испитен рок 2014 година

Екстерните испити од државната матура во јунски испитен рок се полагаат во следниве термини: »»

Препорака за учениците – идни матуранти

Препораки за учениците - идни матуранти за тестовите за државна матура по македонски, албанскии турски јазик и литература »»

Насоки за избор на предмети според новиот концепт за државна матура

Во делот Државна матура -> Пријава за државна матура поставени се Насоките за избор на предмети според новиот концепт за државна матура »»

Нова Концепција за државна матура, училишна матура и завршен испит во јавното средно образование

Со Решение на министерот за образование и наука донесена е новата Концепција за државна матура, училишна матура и завршен испит во јавното средно образование. »»

Резултати од екстерните испити од државна матура - август 2013

Увидот во резултатите од августовската испитна сесија од екстерните испити од државната матура по електронски пат е овозможен во делот РЕЗУЛТАТИ. »»

Локации за полагање на екстерните испити од државната матура август 2013 година

Локации за полагање на екстерните испити од државната матура август 2013 година »»
1234
© 2008 Биро за развој на образование , Сите права се задржани.
спонзорирано од United States Agency for International Development